Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Ανακοινώσεις

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων @ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”


Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» προτίθενται να λειτουργήσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science).

Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση, η θεωρητική εμβάθυνση και η πρακτική κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων, υπό την θεώρησή της ως υποσύνολο της επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και με τις εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως η υγεία και η βιολογία, η ενέργεια και το περιβάλλον, κ.ο.κ.

 

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πεδίο της Επιστήμης Δεδομένων. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και για την απόκτηση του απαιτείται:

●     Οι φοιτητές/τριες να συγκεντρώσουν 90 μονάδων ECTS

●     Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων

●     Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

 

Πιο συγκεκριμένα το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στο Α’ και Β’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξετάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου. Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα και τρία (3) μαθήματα επιλογής. Στο Δ’ εξάμηνο εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Τα μαθήματα, καθώς και οι εργασίες, του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα, θετικών και τεχνολογικών επιστημών, μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.  Δεκτοί θα γίνονται και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο 2017, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://msc-data-science.uop.gr/apply/.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις δίδονται από την κα. Δώρα Κατσαμώρη, τηλ. 210 650 3204, email: DataScience@iit.demokritos.gr.