Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS ΙΣΧΥΟΣ 60KVA» με αρ. πρωτ. 000106/13-03-2017@ ΙΠΤΗΛ / EKETA
17 Μαρ 2017


 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ως προς την ως άνω Πρόσκληση διευκρινίζει ότι στην ανώτατη συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, η οποία αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου και παράλληλα, παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για την ως άνω πρόσκληση.

 

Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.  Όλες οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι την ως άνω νέα καταληκτική προθεσμία, με ευθύνη του Προσφέροντα.

 

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά δεν επέρχεται καμία μεταβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr)